ПРОГРАМА

роботи експериментального майданчика на тему:

«Сенсорне виховання дітей із затримкою мовленнєвого розвитку в умовах дошкільної освітньої установи»

Пояснювальна записка

Сенсорний розвиток – це розвиток сприйняття і формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, величину, положення в просторі; розвиток здатності бачити, відкривати в навколишньому світі властивості, відносини, залежності. Саме дошкільний вік найбільш сприятливий для вдосконалення діяльності органів чуття, нагромадження уявлень про навколишній світ. Значення сенсорного розвитку безсумнівно: з сприйняття предметів і явищ навколишнього світу починається пізнання; всі інші форми пізнання – запам’ятовування, мислення, уява – будуються на основі образів сприйняття. Тому нормальний розумовий розвиток дітей неможливо без опори на повноцінне сприймання предметів.

Сенсорне виховання, спрямоване на формування повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, є основою пізнання світу, першою сходинкою якого є чуттєвий досвід. Успішність розумового, фізичного, естетичного виховання в значній мірі залежить від рівня сенсорного розвитку дітей, тобто від того, наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває навколишнє.

Актуальність проблеми:

На сьогоднішній день існує необхідність звернути увагу на сенсорний розвиток дітей з мовними порушеннями, оскільки в останні роки кількість таких дітей збільшується. Діти з мовною патологією, в тому числі із затримкою мовного розвитку, як правило, мають труднощі у навчанні, так як на основі мови і її смислової одиниці – слова формуються і розвиваються такі психічні процеси, як сприйняття, уява, пам’ять. Сенсорний розвиток впливає на загальний інтелектуальний розвиток дитини і тому поряд з логопедичними заняттями доцільно посилити сенсорну складову розвитку дітей середнього і старшого дошкільного віку. На величезне значення зв’язку розвитку мовлення, сенсорного розвитку, розвитку мислення та формування особистості неодноразово вказував Л.С.Виготський.

Таким чином, проблема сенсорного розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення набуває все більшого значення.

Об’єкт дослідження - сенсорний розвиток дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

Предмет дослідження - особливості сенсорного розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

Мета дослідження: виявлення впливу сенсорного розвитку на загальний розвиток дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

Обрані об’єкт і предмет дослідження та сформульована мета визначили основні завдання дослідження.

Завдання дослідно-експериментальної роботи:

1. Визначення загального розвитку дітей логопедичної групи.

2.Виявлення причин загального недорозвинення мовлення у дітей логопедичної групи.

3. Порівняння рівня загального розвитку дітей без патології мовлення і дітей із загальним недорозвиненням мовлення до початку експерименту і по закінченню.

4. Розробка методичних рекомендацій щодо сенсорного виховання дітей з із загальним недорозвиненням мовлення.

5. Впровадження методичних розробок щодо сенсорного виховання дітей із загальним недорозвиненням мовлення у роботу логопедичної групи ДНЗ.

Основні ідеї дослідно-експериментальної роботи. В основу дослідження покладено проблему створення системи сенсорного виховання дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

Для покращення мовного розвитку дитини, необхідно розвивати її мислення, тобто розумові здібності, а саме: пам’ять, увагу, образне мислення, логічне мислення (уміння порівнювати, доводити аналізувати, узагальнювати), творчі здібності, фантазію, уяву, конструктивне мислення (на геометричному матеріалі).

Велика увага у вихованні і навчанні дітей дошкільного віку відіграють дидактичні ігри. Головна особливість дидактичних ігор полягає у тому, що завдання діти отримують у ігровій формі. Під час ігор вони засвоюють певні знання, вчаться культурі спілкування. У дидактичній грі дитина спостерігає, порівнює, класифікує предмети за тими чи іншими ознаками, проводить доступний аналіз, синтез, робить узагальнення; вчиться розрізняти і називати кольори, розрізняти звуки за гучністю та висотою тощо.

Враховуючи психофізичні та мовленеві особливості дітей із загальним недорозвиненням мовлення слід максимально залучати в ігри усі органи чуття (слух, зір, дотик, і навіть нюх і смак), що також сприяє мовленевому розвитку дошкільників.

Необхідно звернути увагу на пальчикові ігри та вправи, адже дослідження науковців підтвердили, що на кінчиках пальців знаходяться нервові центри, тісно пов’язані з мовленням.

База експерименту: дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) № 1 комбінованого типу «Світлячок» Борзнянської міської ради Чернігівської області, 16400 м. Борзна, вул. Шевченка, 13, dnz.borzna1@yandex.ua, 2-10-64

Організаційно-кадрове забезпечення науково-дослідницької та експериментальної роботи:

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка Богдан Т.М.

Наукові консультанти:

– доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка Стрілець С.І., кандидат педагогічних наук,

– доцент кафедри дошкільної та початкової освіти ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка Турчина І.С.

Консультанти:

- начальник відділу освіти Борзнянської райдержадміністрації Ярошенко Л.М.;

- методист РМК відділу освіти Борзнянської райдержадміністрації з дошкільної освіти Перепечай Л.О.

Відповідальні виконавці

- Завідуюча дошкільного навчального закладу № 1 комбінованого типу «Світлячок» Борзнянської міської ради Драбинога Л.В.

- Методист дошкільного навчального закладу Прищепа І.А.

- Практичний психолог дошкільного навчального закладу Адаменко Л.В.

- Учитель-логопед дошкільного навчального закладу Зіміна О.І.

- Музичний керівник дошкільного навчального закладу Радченко Н.М.

Вихователі ДНЗ:

- Костючина Л.М.

- Хандога Т.В.

- Шумейко В.В.

- Леляк В.В.

Терміни проведення експерименту: 1.07.2015 – 31.08 .2017

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

(липень 2015 р. – серпень 2015 р.)

Зміст роботи

1. Вивчити теоретичні засади досліджуваної проблеми, визначити науковий апарат дослідження.Розробити концептуальні ідеї дослідження. Розробити змістовно-процесуальну модель системи сенсорного виховання дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

2. Формування складу учасників експерименту. Ознайомлення учасників експерименту з програмою дослідження.

3. Вивчення стану теоретичної розробленості проблеми сенсорного виховання дітей із загальним недорозвиненням мовлення в психолого-педагогічній, науково-методичній літературі та практиці дошкільної освіти.

4. Вивчення передового педагогічного досвіду щодо впровадження в практику ДНЗ сенсорного виховання у роботі з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення.

5. Анкетування вихователів ДНЗ.

6. Проведення анкетування батьків експериментальної групи ДНЗ з метою виявлення їх готовності до участі в експерименті.

7. Проведення семінару для вихователів-учасників експерименту «Вплив сенсорного виховання на всебічний розвиток дітей із загальним недорозвиненням мовлення».

8. Підведення підсумків та підготовка звіту про завершення підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

Очікувані позитивні результати першого етапу

дослідно-експериментальної роботи

1. Розроблення програми науково-теоретичної підготовки педагогів за проблемою.

2. Підготовка педагогів до участі у дослідно-експериментальній роботі.

3. Підвищення професійної майстерності педагогів.

4. Формування мотивації педагогів, їх готовності до вдосконалення особистісно-професійного рівня.

5. Виявлення рівня готовності вихователів до участі у дослідно-експериментальній діяльності.

6. Виявлення рівня готовності батьків до участі у дослідно-експериментальній діяльності.

7. Підвищення професійної майстерності педагогів. Активізація всіх учасників дослідно-експериментальної роботи.

8. Звіт про завершення першого (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи.

II. ПРОГНОСТИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

(серпень 2015 р. – вересень 2015 р.)

Зміст роботи

1. Проведення засідання педради з питань організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

2. Аналіз стану роботи з сенсорного виховання дітей середньої логопедичної групи.

3. Проведення вхідного діагностування, аналіз первинного обстеження й поточних результатів, уточнення змісту, форм і методів сенсорного виховання дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

4. Практичне визначення критеріїв та показників сенсорного розвитку дітей.

5. Підведення підсумків та підготовка звіту про завершення. прогностично-організаційного етапу дослідницько-експериментальної роботи.

Очікувані позитивні результати другого етапу

дослідно-експериментальної роботи

1. Рішення про участь суб'єктів навчально-виховного процесу в проведенні дослідно-експериментальної роботи.

2. Довідка тематичного вивчення.

3. Стандартизовані діагностичні методики для дослідно-експериментальної роботи, ігрові вправи, ігри для дітей дошкільного віку.

4. Результати діагностичного обстеження.

5. Звіт про завершення другого (прогностично-організаційного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

ІІІ. ПОШУКОВО-ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП

(вересень 2015 р. – червень 2017 р.)

Зміст роботи

1. Визначення шляхів підвищення ефективності сенсорної складової у вихованні і навчанні дітей середнього і старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

2. Підготовка матеріальної бази дослідно-експериментальної роботи.

3. Проведення консультацій для вихователів та батьків експериментальної групи щодо покращення сенсорного виховання дітей як в умовах ДНЗ, так і в умовах сім’ї.

4. Обговорення ходу реалізації експерименту в навчально-виховному процесі ДНЗ на засіданнях педагогічних рад, семінарах-практикумах вихователів.

5. Розробка додаткового методичного інструментарію з досліджуваної проблеми

6. Проведення поточної діагностики ефективності системи сенсорного виховання в різних сферах життєдіяльності дітей логопедичної групи.

7. Проведення в межах постійно діючого семінару «Вплив сенсорного виховання на всебічний розвиток дітей із загальним недорозвиненням мовлення» цілеспрямованої роботи з узагальнення, освоєння педагогами дошкільної освіти технології проведення занять з використанням сенсорних дидактичних ігор та вправ

8. Створення методики організації і проведення експерименту з посилення сенсорної складової у навчанні і вихованні дітей із загальним недорозвиненням мовлення .

9. Підведення підсумків та підготовка звіту про завершення пошуково-формуючого етапу дослідницько-експериментальної роботи.

Очікувані позитивні результати третього етапу

дослідно-експериментальної роботи

1. Підвищення рівня педагогічної майстерності вихователів щодо застосування методів сенсорного виховання дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення

2. Створення навчально-методичного та дидактичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи щодо сенсорного виховання дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

3. Вироблення методичних рекомендацій вихователям та батькам щодо проведення занять за означеною методикою як в умовах ДНЗ, так і в умовах сімейного виховання.

4. Узагальнення результатів впливу сенсорного виховання на всебічний розвиток дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

5. Впровадження в практику роботи новітніх технологій сенсорного розвитку.

6. Характеристика динаміки зрушень.

7. Збагачення освітнього процесу новітніми технологіями сенсорного виховання.

8. Висвітлення матеріалів дослідження у фахових виданнях.

9. Звіт про завершення третього (пошуково-формуючого) етапу дослідно-експериментальної роботи.

VІ. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ЕТАП

(червень 2017 р. - серпень 2017 р.)

Зміст роботи

1. Аналіз та статистична обробка експериментальних даних з проблеми дослідження.

2. Розробка методичних рекомендацій щодо сенсорного виховання дітей середнього та старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

3. Підготовка наукового звіту за підсумками дослідно-експериментальної роботи.

Очікувані позитивні результати четвертого етапу

дослідно-експериментальної роботи

1. Висвітлення результатів дослідно-експериментальної діяльності в науково-методичних фахових виданнях.

2. Створення методичних рекомендацій щодо сенсорного виховання дітей середнього та старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

3. Оприлюднення результатів дослідження на науково-методичних Всеукраїнських конференціях та семінарі з проблем дошкільної та початкової освіти у ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

ПРОГРАМА

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ

«Сенсорне виховання дітей із затримкою мовленнєвого розвитку в умовах ДНЗ»

Зміст Відповідальні Строки виконання Очікувані результати
І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП (липень 2015 р. – серпень 2015 р.)
1 Вивчити теоретичні засади досліджуваної проблеми, визначити науковий апарат дослідження. Розробити концептуальні ідеї дослідження. Розробити змістовно-процесуальну модель системи сенсорного виховання дітей із затримкою мовленнєвого розвитку Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог Липень 2015 р. Розроблення програми науково-теоретичної підготовки педагогів за проблемою
2 Формування складу учасників експерименту. Ознайомлення учасників експерименту з програмою дослідження. Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог Липень 2015 р. Підготовка педагогів до участі у дослідно-експериментальній роботі
3 Вивчення стану теоретичної розробленості проблеми сенсорного виховання дітей із затримкою мовленнєвого розвитку в психолого-педагогічній, науково-методичній літературі та практиці дошкільної освіти. Вихователь-методист, практичний психолог Липень 2015 р. Підвищення професійної майстерності педагогів
4 Вивчення передового педагогічного досвіду щодо впровадження в практику ДНЗ сенсорного виховання у роботі з дітьми із затримкою мовленнєвого розвитку Вихователь-методист, вихователі Липень - серпень 2015 р. Формування мотивації педагогів, їх готовності до вдосконалення особистісно-професійного рівня
5 Анкетування вихователів ДНЗ Практичний психолог Серпень 2015 р. Виявлення рівня готовності вихователів до участі у дослідно-експериментальній діяльності
6 Проведення анкетування батьків експериментальної групи ДНЗ з метою виявлення їх готовності до участі в експерименті Практичний психолог Серпень 2015 р. Виявлення рівня готовності батьків до участі у дослідно-експериментальній діяльності.
7 Проведення семінару для вихователів-учасників експерименту «Вплив сенсорного виховання на всебічний розвиток дітей із затримкою мовленнєвого розвитку» Вихователь-методист Серпень 2015 р. Підвищення професійної майстерності педагогів. Активізація всіх учасників дослідно-експериментальної роботи
8 Підведення підсумків та підготовка звіту про завершення підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи Завідувач Серпень 2015 р. Звіт про завершення першого (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи
II. ПРОГНОСТИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП (серпень 2015 р. – вересень 2015 р.)
1 Проведення засідання педради з питань організації та проведення дослідно-експериментальної роботи. Завідувач, вихователь-методист Серпень 2015 р. Рішення про участь суб'єктів навчально-виховного процесу в проведенні дослідно-експериментальної роботи
2 Аналіз стану роботи з сенсорного виховання дітей середньої логопедичної групи Вихователь-методист Серпень 2015 р. Довідка тематичного вивчення
3 Проведення вхідного діагностування, аналіз первинного обстеження й поточних результатів, уточнення змісту, форм і методів сенсорного виховання дітей із затримкою мовленнєвого розвитку Практичний психолог Серпень 2015 р. Стандартизовані діагностичні методики для дослідно-експериментальної роботи, ігрові вправи, ігри для дітей дошкільного віку
4 Практичне визначення критеріїв та показників сенсорного розвитку дітей Практичний психолог Серпень 2015 р. Результати діагностичного обстеження
5 Підведення підсумків та підготовка звіту про завершення прогностично-організаційного етапу дослідницько-експериментальної роботи Завідувач Серпень 2015 р. Звіт про завершення другого (прогностично-організаційного) етапу дослідно-експериментальної роботи
ІІІ. ПОШУКОВО-ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП (вересень 2015 р. – червень 2017 р.)
1 Визначення шляхів підвищення ефективності сенсорної складової у вихованні і навчанні дітей середнього і старшого дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку Вихователь-методист Вересень 2015 р. Підвищення рівня педагогічної майстерності вихователів щодо застосування методів сенсорного виховання дітей дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку
2 Підготовка матеріальної бази дослідно-експериментальної роботи Відповідальні виконавці Вересень 2015 р. Створення навчально-методичного та дидактичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи щодо сенсорного виховання дітей дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку
3 Проведення консультацій для вихователів та батьків експериментальної групи щодо покращення сенсорного виховання дітей як в умовах ДНЗ, так і в умовах сім’ї Вихователь-методист Вересень 2015 р. - травень 2017 р. Вироблення методичних рекомендацій вихователям та батькам щодо проведення занять за означеною методикою як в умовах ДНЗ, так і в умовах сімейного виховання
4 Обговорення ходу реалізації експерименту в навчально-виховному процесі ДНЗ на засіданнях педагогічних рад, семінарах-практикумах вихователів. Завідувач, вихователь-методист Вересень 2015 р. - травень 2017 р. Узагальнення результатів впливу сенсорного виховання на всебічний розвиток дітей із затримкою мовленнєвого розвитку
5 Розробка додаткового методичного інструментарію з досліджуваної проблеми Відповідальні виконавці Вересень 2015 р. - травень 2017 р. Впровадження в практику роботи новітніх технологій сенсорного розвитку
6 Проведення поточної діагностики ефективності системи сенсорного виховання в різних сферах життєдіяльності дітей логопедичної групи Практичний психолог Травень 2016 р., травень 2017 р. Характеристика динаміки зрушень
7 Проведення в межах постійно діючого семінару «Вплив сенсорного виховання на всебічний розвиток дітей із затримкою мовленнєвого розвитку» цілеспрямованої роботи з узагальнення, освоєння педагогами дошкільної освіти технології проведення занять з використанням сенсорних дидактичних ігор та вправ Вихователь-методист Березень 2017 р Збагачення освітнього процесу новітніми технологіями сенсорного виховання
8 Створення методики організації і проведення експерименту з посилення сенсорної складової у навчанні і вихованні дітей із затримкою мовленнєвого розвитку Вихователь-методист Вересень 2015 р.- травень 2017 р. Висвітлення матеріалів дослідження у фахових виданнях
9 Підведення підсумків та підготовка звіту про завершення пошуково-формуючого етапу дослідницько-експериментальної роботи Завідувач Травень 2017 р. Звіт про завершення третього (пошуково-формуючого) етапу дослідно-експериментальної роботи

VІ. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ЕТАП (червень 2017 р. - серпень 2017 р.)
1 Аналіз та статистична обробка експериментальних даних з проблеми дослідження Практичний психолог Червень 2017 р. Висвітлення результатів дослідно-експериментальної діяльності в науково-методичних фахових виданнях
2 Розробка методичних рекомендацій щодо сенсорного виховання дітей середнього та старшого дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку Вихователь-методист Липень 2017 р. Створення методичних рекомендацій щодо сенсорного виховання дітей середнього та старшого дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку
3 Підготовка наукового звіту за підсумками дослідно-експериментальної роботи Завідувач, вихователь-методист Серпень 2017 р. Оприлюднення результатів дослідження на науково-методичних Всеукраїнських конференціях та семінарі з проблем дошкільної та початкової освіти у ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

Засоби реалізації сенсорного виховання в системі навчально-виховної діяльності

Напрямки роботи ДНЗ з сенсорного виховання дошкільників

Схема основних напрямів роботи із сенсорного виховання з дітьми 5-го та 6-го року життя

Кiлькiсть переглядiв: 936

Коментарi